Pravidla zpracování osobních údajů

Proč Vám předkládáme tato pravidla zpracování osobních údajů?

V těchto pravidlech zpracování osobních údajů objasňujeme, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost Vašich osobních údajů. Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace  o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jaký k tomu máme důvod, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaké je jejich zabezpečení.

Veškeré vztahy, do kterých s námi vstupujete v souvislosti s našimi službami v oblasti vzdělávání, se řídí našimi Obchodními podmínkami.

Randls Training jako správce Vašich osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Randls Training s.r.o., IČ: 28206452, se sídlem Budějovická 1550/15a, Michle, 140 00 Praha 4. Být správcem znamená, že dodržujeme zásady zpracování osobních údajů a nakládáme s Vašimi osobními údaji výhradně v souladu s platnými právními předpisy, rozhodujeme o účelu a prostředcích zpracování Vašich osobních údajů a zajišťujeme důsledné zabezpečení Vašich osobních údajů.

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Společnost Randls Training s.r.o. zpracovává osobní údaje, aby mohla efektivně zajistit pořádání seminářů, vzdělávacích a podobných akcí a vyřizovat požadavky zaslané prostřednictvím webového formuláře (v případě Vašeho zájmu o účast na semináři nebo jiné vzdělávací akci).

Osobní údaje uživatelů internetových stránek http://www.randlstraining.com zpracováváme také proto, abychom mohli hodnotit návštěvnost našich internetových stránek a zlepšovat uživatelské prostředí internetových stránek.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje nebo kategorie osobních údajů. To neznamená, že bychom zpracovávali všechny níže uvedené osobní údaje u každého subjektu údajů.

  • identifikační údaje kontaktní osoby: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, zaměstnavatel
  • identifikační údaje účastníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, organizace objednávající seminář
  • informace o procházení webu: cookies, IP adresu, informace o Vašem zařízení
  • osobní údaje, které jsou viditelné / přístupné v případě, že se účastníte on-line vzdělávací akce (chaty, video konference, apod.)
  • obrazové záznamy: fotografie (pouze se souhlasem)

Naše webové stránky používají cookies. Cookie je jednoduchý textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do Vašeho internetového prohlížeče. Webové stránky používají anonymní cookies Google Analytics, jež jsou poskytovány společností Google Inc. za účelem monitoringu použití a analýzy webových stránek. Pravidla pro použití cookies si můžete nastavit ve Vašem prohlížeči.

Z jakých důvodů Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze ze zákonných důvodů. Pokud není uvedeno jinak, zpracováváme osobní údaje na základě oprávněného zájmu, případně v souvislosti s plněním smlouvy. V některých případech Vás také můžeme požádat o souhlas se zpracováním osobních údajů, a to například, pokud fotíme na našich akcích.

Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme za účelem zajištění naší komunikace s Vámi související s Vaší účastí na semináři nebo například on-line vzdělávací akci a současně také v souvislosti s vyřizováním administrativních záležitostí s tím spojených. Dále osobní údaje zpracováváme pro marketingové účely  a také abychom mohli hodnotit návštěvnost našich internetových stránek a optimalizovat nastavení našich služeb.

Marketingová sdělení

Vaše osobní údaje využíváme mimo jiné za účelem šíření obchodních sdělení, týkajících se našich vlastních služeb v oblasti vzdělávání. Tyto údaje můžeme pro zasílání použít pouze, pokud adresát takovou možnost neodmítl.

Každý má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení na
e-mailu training@randls.com nebo prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení, nebo zasláním zprávy na kterýkoli z kontaktů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Ne vždy, když Vás kontaktujeme, jedná se o obchodní sdělení. Vaše kontaktní údaje využíváme i pro komunikaci s Vámi nebo např. rozesílání informací o aktualizaci všeobecných obchodních podmínek nebo těchto zásad ochrany osobních údajů.

Od koho Vaše osobní údaje získáváme?

Naprostou většinu osobních údajů získáváme přímo od subjektů údajů. Někdy také osobní údaje získáváme od jiné třetí strany, například od zaměstnavatele, partnerské advokátní kanceláře, nebo organizace zajišťující vzdělávací akci.

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Pokud Vaše údaje nezpracováváme na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů po konkrétní dobou, kterou jsme si s Vámi potvrdili, zpracováváme je pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme.

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nepředáváme standardně nikomu mimo našich školitelů, kteří získávají pouze některé základní údaje o uchazečích. Osobní údaje zpracovávané podle těchto zásad mohou být dále zpřístupněny oprávněným státním orgánům, institucím či jiným subjektům, budou-li pro to splněny podmínky uvedené v právních předpisech. Je-li to nutné ke splnění účelu zpracování osobních údajů, nezbytné pro plnění právních povinností nebo našich povinností ze smlouvy, je-li to nezbytné k ochraně našich oprávněných zájmů nebo vyplývá-li to z Vašeho souhlasu, můžeme předat Vaše osobní údaje externím dodavatelům, kteří nás podporují při přípravě vzdělávacích akcí. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů.

Společnost Randls Training s.r.o. v tomto smyslu k oprávněným účelům může osobní údaje poskytnout zejména společnosti Randl Partners, advokátní kancelář, s.r.o.

Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo na to být plně informováni o zpracování svých osobních údajů. Máte právo vědět, zda a jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a získat od nás informace o účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů. Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů. Máte právo na výmaz osobních údajů v případě, že (i) osobní údaje již nejsou potřebné pro výše uvedené účely, (ii) odvoláte svůj souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují pro nás žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, (v) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti. Máte právo na přenositelnost osobních údajů. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů přímo správci, tedy společnosti Randls Training s.r.o., a máte právo se obrátit se se svou žádostí, stížností či jiným podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz. Bližší informace o Vašich právech jsou dostupné také na https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.

Kontaktní údaje na pověřenou osobu

Máte-li dotazy ohledně zpracování svých osobních údajů, obraťte se prosím na pověřenou osobu
Mgr. et Mgr. Irenu Liškovou, tel: +420 222 755 311, e-mail: liskova@randls.com.

Ke stažení zde.