Trénink s pěti "P"
Profesionální lektoři
Potřebná témata

Praktická forma
Příjemné prostředí
Prvotřídní občerstvení
 

Obchodní podmínky

 
OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI
Randls Training s.r.o.

Tyto obchodní podmínky společnosti Randls Training s.r.o., IČ: 282 06 452, se sídlem Budějovická 1550/15a, Michle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 132702, kontaktní e-mailová adresa: training@randls.com, kontaktní telefonní číslo: +420 222 755 311 (dále jen „Společnost“) se vztahují na veškeré vzdělávací akce či semináře pořádané Společností (dále jen „Podmínky“).

Prostřednictvím těchto Podmínek současně sděluje Společnost klientům v postavení spotřebitelů potřebné údaje dle § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník“).

Každá třetí osoba, která odešle Společnosti přihlášku na některou její vzdělávací akci či seminář (dále jen „Klient“), vyjadřuje odesláním přihlášky souhlas s těmito Podmínkami.

1. SEMINÁŘE

1.1.  Společnost pořádá pro veřejnost různé vzdělávací akce a semináře (dále jednotlivě jen „Seminář“ a společně „Semináře“), jejichž přehled je společně s anotací uveden na webových stránkách Společnosti. Společnost zdůrazňuje, že tento přehled Seminářů je jen informativního charakteru a není nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku. Ceny Seminářů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách Společnosti.

1.2.  Není-li u jednotlivých Seminářů uvedeno jinak, konají se Semináře na adrese Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, PSČ 140 00, v 6. patře, od 9:00. Prezence se zahajuje 30 minut před začátkem Semináře. Čas ukončení jednotlivých Seminářů je pouze orientační a odvíjí se zejména od množství dotazů vznesených účastníky Semináře.

1.3.  Klient, který se účastní Semináře, obdrží před zahájením Semináře u převážné většiny Seminářů písemné podklady a materiály k Semináři. Pro Klienty bude dále na Semináři připraveno drobné občerstvení (coffee break).

1.4.  Společnost vydá Klientovi potvrzení o účasti na Semináři shrnující dohodnuté podmínky účasti Klienta na Semináři bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o účasti na Semináři.

1.5.  Společnost si vyhrazuje právo v odůvodněných případech změnit datum, čas, místo, dobu trvání, lektora či ostatní parametry Semináře, nebo Seminář zrušit (odstoupit od jeho uspořádání), aniž by byl uspořádán náhradní seminář, a Klienta o tomto informovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonního čísla poskytnutého Klientem v přihlášce na Seminář.

1.6.  V případě změny Semináře (některého z jeho parametrů) zůstává Klientovi zachováno právo účastnit se změněného Semináře a cena Semináře se nevrací. Pokud se změnou Klient nesouhlasí, má právo bez zbytečného odkladu po obdržení informace od Společnosti o této změně se odhlásit ze Semináře. V takovém případě mu Společnost vrátí již zaplacenou cenu Semináře. Odhlášení se děje tak, že Klient vyplní formulář připojený za těmito Podmínkami a zašle jej na e-mailovou adresu training@randls.com. V případě zrušení Semináře, aniž by byl uspořádán náhradní seminář, bude Klientovi vrácena zaplacená cena Semináře.

2. PŘIHLAŠOVÁNÍ NA SEMINÁŘE A ODHLAŠOVÁNÍ Z NICH

2.1.  Přihlašování na Semináře probíhá prostřednictvím e-mailu. Zájemce o Seminář po kliknutí na tlačítko „Přihlásit se na školení“ odešle e-mail s přihláškou na e-mailovou adresu training@randls.com.

2.2.  Společnost bez zbytečného odkladu (obvykle do 2 pracovních dnů) Klienta informuje o tom, zda je kapacita Semináře vyčerpána, či zda byla jeho přihláška přijata a zašle Klientovi e-mailem na Klientem poskytnutou e-mailovou adresu zálohovou fakturu k úhradě ceny Semináře. Smlouva o účasti na Semináři a z ní plynoucí právo Klienta účastnit se Semináře vzniká Klientovi až úhradou ceny Semináře úplným zaplacením zálohové faktury.

2.3.  S ohledem na omezenou kapacitu Seminářů si Společnost vyhrazuje právo odmítnout přihlášku pro vyčerpání kapacity Semináře. Přihlášky jednotlivých Klientů budou vyřizovány podle času doručení a Klientovi bude účast na Semináři předběžně rezervována po dobu 72 hodin od doručení zálohové faktury k úhradě ceny Semináře a následně pouze v případě vzniku smlouvy o účasti na Semináři, tedy v případě úplného zaplacení ceny Semináře.

2.4.  Příjem přihlášek na Semináře končí 72 hodin před jeho zahájením, nebude-li u daného Semináře uvedeno jinak.

2.5.  Klient v postavení spotřebitele je oprávněn odhlásit se ze Semináře ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení informace Společnosti dle čl. 2.2. výše o přijetí přihlášky. Pokud již tato lhůta uplynula, případně není-li Klient spotřebitelem, je Klient oprávněn odhlásit se ze Semináře nejpozději 5 pracovních dní přede dnem jeho zahájení. K odhlášení došlému později se nepřihlíží. Odhlášení se děje tak, že Klient vyplní TENTO VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY a zašle jej na e-mailovou adresu training@randls.comJinak se zaplacená cena Semináře nevrací. Klient je však oprávněn vyslat místo sebe na Seminář náhradníka. Neúčast na Semináři jde k tíži Klienta.

2.6.  Pokud se Klient nebude moci zúčastnit Semináře z vážných a doložených důvodů (například náhlá závažná zdravotní indispozice doložená potvrzením od lékaře), může Společnost Klientovi po vzájemné dohodě umožnit účast na jiném Semináři v hodnotě odpovídající zaplacené ceně Semináře.

2.7.  Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s přihlášením se na Semináře a jakoukoliv další komunikací ohledně Seminářů (jako jsou zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Klient sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA SEMINÁŘE A JEJÍ ÚHRADA

3.1.  Ceny Seminářů jsou uvedeny u jednotlivých Seminářů. Klienti partnerské advokátní kanceláře Randl Partners, advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 066 81 077, se sídlem Budějovická 1550/15a, Michle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 286926 mají právo na zvýhodněnou cenu Semináře uvedenou u příslušného Semináře.

3.2.  Součástí ceny Semináře jsou též písemné podklady a materiály k Semináři a drobné občerstvení (coffee break).

3.3.  Klient je povinen zálohovou fakturu uhradit do 72 hodin od jejího doručení. Nebude-li zálohová faktura v uvedené lhůtě zcela uhrazena, nevzniká mezi Klientem a Společností smlouva o účasti na Semináři a současně Společnost přestává Klientovi předběžně rezervovat účast na Semináři a účast na Semináři bude nabídnuta dalším zájemcům.

3.4.  Zálohová faktura musí být uhrazena nejpozději do zahájení Semináře. Prokázání úhrady je podmínkou účasti na Semináři. 

3.5.  Cenu Semináře je třeba uhradit podle platebních údajů uvedených v zálohové faktuře. V případě úhrady ceny více Seminářů nebo ceny Semináře za více osob najednou je třeba provést každou úhradu samostatným převodem. Při hromadné platbě je třeba kontaktovat Společnost s vysvětlením, jinak nemusí být platba řádně přiřazena a Klientovi nemusí být umožněna účast na Semináři.

3.6.  Daňový doklad bude Klientovi vystaven a předán v písemné formě při Semináři.

4. DOPRAVA NA MÍSTO SEMINÁŘE A PARKOVÁNÍ

4.1.  Na místo konání Semináře se lze dostat metrem linky C (stanice Budějovická, výstup směrem na Polikliniku Budějovická), nebo autobusem na zastávku Poliklinika Budějovická nebo Budějovická.

4.2.  V případě přepravy automobilem lze parkovat v okolí budovy Tetris Office Building na placených parkovištích, například na ulici Budějovická, v obchodním centru DBK či u Polikliniky Budějovická, nebo v přilehlých ulicích podle typu parkovací zóny..

4.3.  Náklady na dopravu a parkování si hradí Klient sám.

4.4.  Vstup do budovy Tetris Office Building je z ulice Budějovická. Na recepci v přízemí je třeba se prokázat identifikačním dokladem. Místo konání Semináře se nachází v 6. patře budovy. Přístup je bezbariérový.

5. AUTORSKÁ PRÁVA

5.1.  Autorská práva k veškerým materiálům, dokumentům či jiným podkladům poskytnutým Společností Klientovi v rámci Semináře či v souvislosti s ním (dále jen „Podklady“) náleží Společnosti.

5.2.  Klient není oprávněn s Podklady, které jsou autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, jakkoliv nakládat bez předchozího písemného souhlasu Společnosti. Nakládáním se rozumí zejména, nikoliv však výlučně, převod práva výkonu majetkových práv, zveřejnění, úprava, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, uvádění na veřejnost pod jménem svým nebo třetí osoby, dokončení nedokončeného autorského díla, rozmnožování nebo jakékoliv jiné komerční využití.

6. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Osobní údaje Klientů, jsou-li fyzickými osobami, osobní údaje zástupců Klientů a osobní údaje účastníků Semináře jsou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.    

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, MIMOSOUDNÍ VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

7.1.  Chce-li Klient vznést reklamaci Semináře či jinou stížnost na postup Společnosti, má možnost tak učinit prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu training@randls.com.

7.2.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména pak Občanským zákoníkem.

7.3.  Klienti v postavení spotřebitelů jsou nadto chráněni obecnou spotřebitelskou legislativou a mohou své problémy konzultovat se sdružením spotřebitelů nebo se obrátit na Českou obchodní inspekci. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Nadto platí, že se souhlasem Společnosti je možno uzavřít o řešení stížnosti smlouvu o provedení mediace a pokusit se dosáhnout smírného řešení konfliktu uzavřením mediační dohody dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, ve znění pozdějších předpisů.

8. PLATNOST A ZMĚNY PODMÍNEK

8.1.  Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 5. 2018.

8.2.  Tyto Podmínky mohou být Společností kdykoliv jednostranně změněny.

8.3.  Pro Klienta jsou tyto Podmínky závaznými vždy ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání přihlášky na Seminář, a to ve vztahu ke konkrétnímu Semináři.

8.4.  Tyto Podmínky se řídí Občanským zákoníkem. Nadto platí, že pokud Společnost i Klient vstupují do smluvního vztahu jako podnikatelé, vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanským zákoníku týkající se některých doložek v adhezních smlouvách.

 

2.1.  Přihlašování na Semináře probíhá prostřednictvím e-mailu. Zájemce o Seminář po kliknutí na tlačítko „Přihlásit se na školení“ odešle e-mail s přihláškou na e-mailovou adresu training@randls.com.

2.2.  Společnost bez zbytečného odkladu (obvykle do 2 pracovních dnů) Klienta informuje o tom, zda je kapacita Semináře vyčerpána, či zda byla jeho přihláška přijata a zašle Klientovi e-mailem na Klientem poskytnutou e-mailovou adresu zálohovou fakturu k úhradě ceny Semináře. Smlouva o účasti na Semináři a z ní plynoucí právo Klienta účastnit se Semináře vzniká Klientovi až úhradou ceny Semináře úplným zaplacením zálohové faktury.

2.3.  S ohledem na omezenou kapacitu Seminářů si Společnost vyhrazuje právo odmítnout přihlášku pro vyčerpání kapacity Semináře. Přihlášky jednotlivých Klientů budou vyřizovány podle času doručení a Klientovi bude účast na Semináři předběžně rezervována po dobu 72 hodin od doručení zálohové faktury k úhradě ceny Semináře a následně pouze v případě vzniku smlouvy o účasti na Semináři, tedy v případě úplného zaplacení ceny Semináře.

2.4.  Příjem přihlášek na Semináře končí 72 hodin před jeho zahájením, nebude-li u daného Semináře uvedeno jinak.

2.5.  Klient v postavení spotřebitele je oprávněn odhlásit se ze Semináře ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení informace Společnosti dle čl. 2.2. výše o přijetí přihlášky. Pokud již tato lhůta uplynula, případně není-li Klient spotřebitelem, je Klient oprávněn odhlásit se ze Semináře nejpozději 5 pracovních dní přede dnem jeho zahájení. K odhlášení došlému později se nepřihlíží. Odhlášení se děje tak, že Klient vyplní TENTO VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY a zašle jej na e-mailovou adresu training@randls.comJinak se zaplacená cena Semináře nevrací. Klient je však oprávněn vyslat místo sebe na Seminář náhradníka. Neúčast na Semináři jde k tíži Klienta.

2.6.  Pokud se Klient nebude moci zúčastnit Semináře z vážných a doložených důvodů (například náhlá závažná zdravotní indispozice doložená potvrzením od lékaře), může Společnost Klientovi po vzájemné dohodě umožnit účast na jiném Semináři v hodnotě odpovídající zaplacené ceně Semináře.

2.7.  Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s přihlášením se na Semináře a jakoukoliv další komunikací ohledně Seminářů (jako jsou zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Klient sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.1.  Na místo konání Semináře se lze dostat metrem linky C (stanice Budějovická, výstup směrem na Polikliniku Budějovická), nebo autobusem na zastávku Poliklinika Budějovická nebo Budějovická.

4.2.  V případě přepravy automobilem lze parkovat v okolí budovy Tetris Office Building na placených parkovištích, například na ulici Budějovická, v obchodním centru DBK či u Polikliniky Budějovická, nebo v přilehlých ulicích podle typu parkovací zóny..

4.3.  Náklady na dopravu a parkování si hradí Klient sám.

4.4.  Vstup do budovy Tetris Office Building je z ulice Budějovická. Na recepci v přízemí je třeba se prokázat identifikačním dokladem. Místo konání Semináře se nachází v 6. patře budovy. Přístup je bezbariérový.

6.1. Osobní údaje Klientů, jsou-li fyzickými osobami, osobní údaje zástupců Klientů a osobní údaje účastníků Semináře jsou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany soukromí, které jsou dostupné na http://www.randlstraining.com.    

 
Za naším projektem stojí silný partner