Obchodní podmínky

Randls Training s.r.o.

Obchodní podmínky Randls Training s.r.o.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) společnosti Randls Training s.r.o., IČ: 282 06 452, se sídlem Budějovická 1550/15a, Michle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 132702, kontaktní e-mailová adresa: training@randls.com, kontaktní telefonní číslo: +420 222 755 311 (dále jen „Společnost“) se vztahují na veškeré vzdělávací akce, semináře, webináře, on-line vzdělávací akce nebo jiné vzdělávací služby a produkty  vytvářené Společností (dále jen „Vzdělávací akce“).

Prostřednictvím těchto Podmínek současně sděluje Společnost klientům v postavení spotřebitelů potřebné údaje dle § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník“).

Každá osoba, která odešle Společnosti přihlášku na některou Vzdělávací akci (dále jen „Klient“), vyjadřuje odesláním přihlášky souhlas s těmito Podmínkami.

 1. Vzdělávací akce

1.1.  Společnost pořádá pro veřejnost Vzdělávací akce, jejichž přehled je společně s anotací uveden na webových stránkách Společnosti www.randlstraining.com. Přehled a anotace Vzdělávacích akcí je jen informativního charakteru a není nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku. Ceny Vzdělávacích akcí jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách Společnosti.

1.2.  Není-li uvedeno jinak, konají se Vzdělávací akce na adrese Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, PSČ 140 00, v 6. patře. Školící místnost se otevírá 30 minut před začátkem Vzdělávací akce. Čas ukončení jednotlivých Vzdělávacích akcí  je pouze orientační a odvíjí se zejména od množství dotazů vznesených účastníky dané Vzdělávací akce. Některé Vzdělávací akce jsou pořádané také on-line, a to nejčastěji prostřednictvím veřejně dostupných služeb umožňujících video hovory či video konference. Konkrétní informace týkající se možností připojení a účasti na on-line Vzdělávací akci jsou uvedeny na webových stránkách Společnosti www.randlstraining.com.

1.3.  Klient, který se účastní Vzdělávací akce v prostorech Společnosti, může obdržet před nebo v průběhu takové Vzdělávací akce písemné podklady a materiály. Pro Klienty, kteří se účastní Vzdělávací akce v prostorech Společnosti bude připraveno drobné občerstvení (coffee break), u celodenních Vzdělávacích akcí bude připraven lehký oběd.

1.4.  Společnost vydá Klientovi potvrzení o účasti na Vzdělávací akci shrnující dohodnuté podmínky účasti Klienta na Vzdělávací akci bez zbytečného odkladu po ukončení Vzdělávací akce.

1.5.  Společnost si vyhrazuje právo v odůvodněných případech změnit datum, čas, místo, dobu trvání, lektora či ostatní parametry Vzdělávací akce, nebo Vzdělávací akci zrušit (odstoupit od jeho uspořádání), aniž by byl uspořádána náhradní Vzdělávací akce, a Klienta o tomto informovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonního čísla poskytnutého Klientem v přihlášce na Vzdělávací akci.

1.6.  V případě změny Vzdělávací akce (některého z jeho parametrů) zůstává Klientovi zachováno právo účastnit se změněné Vzdělávací akce a cena Vzdělávací akce se nevrací. Pokud se změnou Klient nesouhlasí, má právo bez zbytečného odkladu po obdržení informace od Společnosti o této změně se odhlásit ze Vzdělávací akce. V takovém případě mu Společnost vrátí již zaplacenou cenu Vzdělávací akce. Odhlášení se děje tak, že Klient vyplní formulář připojený za těmito Podmínkami a zašle jej na e-mailovou adresu training@randls.com. V případě zrušení Vzdělávací akce, aniž by byl uspořádán náhradní Vzdělávací akce, bude Klientovi vrácena zaplacená cena Vzdělávací akce.

 1. Přihlašování na Vzdělávací akce a odhlašování z nich

2.1.  Přihlašování na Vzdělávací akce probíhá prostřednictvím e-mailu. Zájemce o Vzdělávací akci vyplní u příslušné Vzdělávací akce registrační formulář na webových stránkách Společnosti nebo odešle e-mail s přihláškou na e-mailovou adresu training@randls.com.

2.2.  Společnost bez zbytečného odkladu (obvykle do 3 pracovních dnů) Klienta informuje o tom, zda je kapacita Vzdělávací akce vyčerpána, či zda byla jeho přihláška (registrace na Vzdělávací akci) přijata a zašle Klientovi e-mailem na Klientem poskytnutou e-mailovou adresu potvrzení o registraci na Vzdělávací akci (dále jen „Potvrzení“) a zálohovou fakturu k úhradě ceny Vzdělávací akce. Potvrzením přihlášky na Vzdělávací akci vzniká mezi Společností a Klientem smlouva o účasti na Vzdělávací akci ve smyslu těchto Podmínek a Společnosti vzniká nárok na zaplacení ceny Vzdělávací akce. Pokud není se Společností dohodnuto jinak, Klient se nemůže účastnit Vzdělávací akce, pokud není cena Vzdělávací akce před jejím zahájením zcela uhrazena.

2.3.  S ohledem na omezenou kapacitu Vzdělávacích akcí si Společnost vyhrazuje právo odmítnout přihlášku z důvodu překročení kapacity Vzdělávací akce. Přihlášky jednotlivých Klientů budou vyřizovány podle času doručení.

2.4.  Příjem přihlášek na Vzdělávací akce končí obvykle 72 hodin před jeho zahájením, není-li u dané Vzdělávací akce uvedeno jinak na webových stránkách Společnosti www.randlstraining.com.

2.5.  Klient v postavení spotřebitele je oprávněn odhlásit se ze Vzdělávací akce ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení informace Společnosti dle čl. 2.2. Podmínek. Pokud již tato lhůta uplynula, případně není-li Klient spotřebitelem, je Klient oprávněn odhlásit se ze Vzdělávací akce nejpozději 7 kalendářních dní přede dnem jeho zahájení. K odhlášení doručenému později se nepřihlíží. Odhlášení se děje tak, že Klient vyplní TENTO VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY a zašle jej na e-mailovou adresu training@randls.comJinak se zaplacená cena Vzdělávací akce (případně její část ponížená o storno) nevrací.

2.6.  V případě odhlášení se ze Vzdělávací akce způsobem dle čl. 2.5. výše vrátí Společnost zaplacenou cenu Vzdělávací akce či její část Klientovi. Vrácená cena Vzdělávací akce bude ponížena o storno následujícím způsobem:

2.6.1. Vzdělávací akce Letní škola (probíhá pouze v měsíci červenci a srpnu)

 1. při doručení odhlášení ze Vzdělávací akce  více než 16 kalendářních dní přede dnem zahájení Vzdělávací akce  bude jako storno poplatek účtováno 50 % ceny Vzdělávací akce;
 2. při doručení odhlášení ze Vzdělávací akce  15 až 8 kalendářních dní přede dnem zahájení Vzdělávací akce  bude jako storno poplatek účtováno 75 % ceny Vzdělávací akce;
 3. k doručení odhlášení ze Vzdělávací akce 7 a méně kalendářních dní přede dnem zahájení Vzdělávací akce  se dle čl. 2.5. nepřihlíží. V takovém případě se cena Vzdělávací akce nevrací.

2.6.2. Vzdělávací akce s cenou přesahující částku 3.300 Kč bez DPH

 1. při doručení odhlášení ze Vzdělávací akce více než 30 kalendářních dní přede dnem zahájení Vzdělávací akce  bude jako storno poplatek účtována částka 300 Kč;
 2. při doručení odhlášení ze Vzdělávací akce 16 až 30 kalendářních dní přede dnem zahájení Vzdělávací akce bude jako storno poplatek účtováno 50 % ceny Vzdělávací akce;
 3. při doručení odhlášení ze Vzdělávací akce 15 až 8 kalendářních dní přede dnem zahájení Vzdělávací akce bude jako storno poplatek účtováno 75 % ceny Vzdělávací akce;
 4. k doručení odhlášení ze Vzdělávací akce 7 a méně kalendářních dní přede dnem zahájení Vzdělávací akce se dle čl. 2.5. nepřihlíží. V takovém případě se cena Vzdělávací akce nevrací.

2.6.3. Vzdělávací akce s cenou do 3.300 Kč (včetně) bez DPH

 1. při doručení odhlášení ze Vzdělávací akce více než 15 kalendářních dní přede dnem zahájení Vzdělávací akce bude jako storno poplatek účtována částka 300 Kč;
 2. při doručení odhlášení ze Vzdělávací akce 15 až 8 kalendářních dní přede dnem zahájení Vzdělávací akce bude jako storno poplatek účtováno 25 % ceny Vzdělávací akce;
 3. k doručení odhlášení ze Vzdělávací akce 7 a méně kalendářních dní přede dnem zahájení Vzdělávací akce se dle čl. 2.5. nepřihlíží. V takovém případě se cena Vzdělávací akce nevrací.

2.7. Klient je oprávněn vyslat místo sebe na Vzdělávací akce náhradníka. Neúčast na Vzdělávací akce jde k tíži Klienta.

2.8. Pokud se Klient nebude moci zúčastnit Vzdělávací akce v termínu, na který je přihlášen, a je-li vypsán jiný termín na shodnou Vzdělávací akci s volnou kapacitou (vyjma Vzdělávací akce Letní škola), může Společnost Klientovi po vzájemné dohodě umožnit účast na Vzdělávací akci v tomto jiném termínu. Pokud však požadavek na změnu termínu Vzdělávací akce oznámí Klient Společnosti méně než 7 kalendářních dnů přede dnem zahájení Vzdělávací akce, na kterou je přihlášen, bude Klientovi v souvislosti se změnou termínu účtován administrativní poplatek ve výši 800 Kč a DPH.

2.9.  Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s přihlášením se na Vzdělávací akce a jakoukoliv další komunikací ohledně Vzdělávací akce (jako jsou zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Klient sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. Cena Vzdělávací akce a její úhrada

3.1.  Ceny Vzdělávacích akcí jsou uvedeny na webových stránkách www.randlstraining.com. Klienti, kteří odebírají právní služby partnerské advokátní kanceláře Randl Partners, advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 066 81 077, se sídlem Budějovická 1550/15a, Michle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 286926, a které tato kancelář eviduje jako aktivního klienta na základě pravidelně odebíraných právních služeb, mohou obdržet zvýhodněnou cenu uvedenou u příslušné Vzdělávací akce na webových stránkách Společnosti www.randlstraining.com. O statusu aktivního klienta rozhoduje partnerská advokátní kancelář, přičemž na přiznání zvýhodněné ceny není nárok. O přiznání zvýhodněné ceny rozhoduje výlučně Společnost.

3.2.  Součástí ceny Vzdělávací akce  jsou též písemné podklady a materiály k  Vzdělávací akci a u Vzdělávacích akcí, které probíhají v prostorách Společnosti je součástí ceny také drobné občerstvení (coffee break), u celodenních Vzdělávacích akcí pak lehký oběd.

3.3.  Není-li mezi Společností a Klientem dohodnuto jinak, je Klient povinen zálohovou fakturu uhradit bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 5 pracovních dní od jejího doručení.

3.4.  Zálohová faktura musí být uhrazena nejpozději do zahájení Vzdělávací akce. Prokázání úhrady ceny je podmínkou účasti na Vzdělávací akci. 

3.5.  Cenu Vzdělávací akce je třeba uhradit podle platebních údajů uvedených v zálohové faktuře. V případě úhrady ceny více Vzdělávacích akcí nebo ceny Vzdělávací akce za více osob najednou je třeba provést každou úhradu samostatným převodem. Při hromadné platbě je třeba kontaktovat Společnost s vysvětlením, jinak nemusí být platba řádně přiřazena a Klientovi nemusí být umožněna účast na Vzdělávací akci.

3.6.  Daňový doklad bude Klientovi vystaven a předán v písemné formě po ukončení Vzdělávací akce, případně bude zaslán e-mailem na adresu Klienta (zejména v případě on-line Vzdělávacích akcí).

 1. Doprava a parkování

4.1.  Náklady na dopravu a parkování si hradí Klient sám.

4.2.  Na recepci v přízemí budovy Tetris Office Building, kde se Vzdělávací akce pořádají, je třeba se prokázat identifikačním dokladem. Místo konání Vzdělávací akce se nachází v 6. patře budovy. Přístup je bezbariérový.

 1. Autorská práva

5.1.  Autorská práva k veškerým materiálům, dokumentům či jiným podkladům poskytnutým Společností Klientovi v rámci Vzdělávací akce či v souvislosti s ní (dále jen „Podklady“) náleží Společnosti.

5.2.  Klient není oprávněn s Podklady, které jsou autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, jakkoliv nakládat bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

5.3.  Bez předchozího písemného souhlasu Společnosti Klient dále není oprávněn pořizovat hlasové ani obrazové nahrávky ze Vzdělávací akce nebo kterékoli její části, a to bez ohledu na to, je-li Vzdělávací akce pořádána prezenční formou nebo online, ani takovéto nahrávky (ať již bez souhlasu Společnosti nebo s ním) rozmnožovat, rozšiřovat, půjčovat, pronajímat, prodávat, sdělovat, vysílat nebo jakkoli jinak užít nebo s nimi nakládat. V případě porušení závazku dle tohoto odstavce je Společnost oprávněna okamžitě vyloučit Klienta ze Vzdělávací akce bez náhrady zaplacené ceny, zrušit již potvrzené přihlášky Klienta na budoucí Vzdělávací akce a uplatnit vůči Klientovi nárok na náhradu škody a jiné újmy, včetně ušlého zisku z nerealizovaných Vzdělávacích akcí Společnosti.

5.4.  Nakládáním se rozumí zejména, nikoliv však výlučně, převod práva výkonu majetkových práv, zveřejnění, úprava, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, uvádění na veřejnost pod jménem svým nebo třetí osoby, dokončení nedokončeného autorského díla, rozmnožování nebo jakékoliv jiné komerční využití.

 1. Informace o zpracování osobních údajů

6.1. Osobní údaje Klientů, jsou-li fyzickými osobami, osobní údaje zástupců Klientů a osobní údaje účastníků Vzdělávací akce jsou zpracovávány v souladu s Pravidly pro zpracování osobních údajů.   

 1. Práva z vadného plnění a mimosoudní vyřizování stížností

7.1.  Chce-li Klient vznést reklamaci Vzdělávací akce či jinou stížnost na postup Společnosti, má možnost tak učinit prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu training@randls.com.

7.2.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména pak Občanským zákoníkem.

7.3.  Klienti v postavení spotřebitelů jsou nadto chráněni právními předpisy v oblasti spotřebitelského práva a mohou své problémy konzultovat se sdružením spotřebitelů nebo se obrátit na Českou obchodní inspekci. Nadto platí, že se souhlasem Společnosti je možno uzavřít o řešení stížnosti smlouvu o provedení mediace a pokusit se dosáhnout smírného řešení konfliktu uzavřením mediační dohody dle zákona
č. 202/2012 Sb., o mediaci, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Platnost a změny podmínek

8.1.  Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 22.9.2020.

8.2.  Tyto Podmínky mohou být Společností kdykoliv jednostranně změněny.

8.3.  Pro Klienta jsou tyto Podmínky závaznými vždy ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání přihlášky na Vzdělávací akci, a to ve vztahu ke konkrétní Vzdělávací akci.

8.4.  Tyto Podmínky se řídí Občanským zákoníkem. Nadto platí, že pokud Společnost i Klient vstupují do smluvního vztahu jako podnikatelé, vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanským zákoníku týkající se některých doložek v adhezních smlouvách.

Obchodní podmínky ke stažení zde.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení zde.