Trénink s pěti "P"
Profesionální lektoři
Potřebná témata

Praktická forma
Příjemné prostředí
Prvotřídní občerstvení
 

Zásady ochrany osobních údajů

 
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Proč Vám předkládáme tato pravidla zpracování osobních údajů?

V těchto pravidlech zpracování osobních údajů objasňujeme, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost Vašich osobních údajů. Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jaký k tomu máme důvod, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaké je jejich zabezpečení.

Veškeré vztahy, do kterých s námi vstupujete v souvislosti s našimi službami v oblasti vzdělávání, se řídí našimi Obchodními podmínkami.

Randls Training jako správce Vašich osobních údajů

Randls Training s.r.o., IČ: 28206452, se sídlem: Budějovická 1550/15a, Michle, 140 00 Praha 4 je správcem Vašich osobních údajů. Být správcem znamená, že dodržujeme zásady zpracování osobních údajů a nakládáme s Vašimi osobními údaji výhradně v souladu s platnou legislativou, rozhodujeme o účelu a prostředcích zpracování Vašich osobních údajů a zajišťujeme důsledné zabezpečení Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje chráníme nejmodernějšími technologiemi a pravidelně procesy zabezpečení osobních údajů vyhodnocujeme a aktualizujeme.

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Randls Training s.r.o. zpracovává osobní údaje, aby mohl efektivně zajistit pořádání Seminářů, vzdělávacích a podobných akcí.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Můžeme zpracovávat následující osobní údaje nebo kategorie osobních údajů. To neznamená, že bychom zpracovávali všechny níže uvedené osobní údaje u každého subjektu údajů.

  • identifikační údaje kontaktní osoby: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, zaměstnavatel
  • identifikační údaje účastníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, organizace objednávající seminář

Z jakých důvodů Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze ze zákonných důvodů. Pokud není uvedeno jinak, zpracováváme osobní údaje na základě souhlasu, případně v souvislosti s plněním smlouvy. Pokud si ponecháme Vaše osobní údaje například z důvodu případného právního sporu, je takové zpracování založeno na základě našeho oprávněného zájmu.

Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme za účelem zajištění účasti na Semináři (výroba jmenovek, vystavení daňového dokladu, vytvoření databáze účastníků) a obecně administrativních záležitostí s tím spojených. Dále osobní údaje zpracováváme pro marketingové účely.

Od koho Vaše osobní údaje získáváme?

Naprostou většinu osobních údajů získáváme přímo od subjektů údajů. Někdy také osobní údaje získáváme od jiné třetí strany, například od zaměstnavatele, partnerské advokátní kanceláře, nebo organizace zajišťující vzdělávací akci.

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Osobní údaje zpracováváme s Vaším souhlasem po dobu našeho smluvního vztahu a 3 roky poté. Pokud Váš souhlas se zpracováním osobních údajů nemáme, zpracováváme Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme.

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nepředáváme standardně nikomu mimo našich školitelů, kteří získávají pouze některé základní údaje o uchazečích. Osobní údaje zpracovávané podle těchto zásad mohou být dále zpřístupněny oprávněným státním orgánům, institucím či jiným subjektům, budou-li pro to splněny podmínky uvedené v právních předpisech. Je-li to nutné ke splnění účelu zpracování osobních údajů, nezbytné pro plnění právních povinností nebo našich povinností ze smlouvy, je-li to nezbytné k ochraně našich oprávněných zájmů nebo vyplývá-li to z Vašeho souhlasu, můžeme předat Vaše osobní údaje externím dodavatelům, kteří nás podporují při přípravě vzdělávacích akcí.

Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo požadovat informace a přístup ke svým osobním údajům. Rovněž máte právo nás požádat, abychom opravili či vymazali Vaše osobní údaje nebo omezili jejich zpracování. Můžete také vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů nebo požádat o přenos údajů (přenositelnost údajů). Upozorňujeme však, že nemusíme být vždy povinni vyhovět Vašemu požadavku na výmaz, omezení, námitku nebo přenositelnost údajů. Případ od případu budou prováděna posouzení našich právních povinností a výjimek z těchto práv. Máte také právo se obrátit se svou žádostí, stížností či jiným podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.:+420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz.

Kontaktní údaje na pověřenou osobu

Máte-li dotazy ohledně zpracování svých osobních údajů, obraťte se prosím na pověřenou osobu Mgr. et Mgr. Irenu Liškovou, e-mail: liskova@randls.com.

Marketingová sdělení

Vaše osobní údaje využíváme mimo jiné za účelem šíření obchodních sdělení, týkajících se našich vlastních služeb v oblasti vzdělávání. Tyto údaje můžeme pro zasílání použít pouze, pokud adresát takovou možnost neodmítl.

Každý má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení na e-mailu training@randls.com nebo prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení, nebo zasláním zprávy na kterýkoli z kontaktů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Ne vždy, když Vás kontaktujeme, jedná se o obchodní sdělení. Vaše kontaktní údaje využíváme i pro komunikaci s Vámi nebo např. rozesílání informací o aktualizaci všeobecných obchodních podmínek nebo těchto zásad ochrany osobních údajů.

 
Za naším projektem stojí silný partner